Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Inne programy

The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations 2016-08-17

Program

International Visegrad Fund

 

Konkurs

Standard Grant

 

Tytuł Projektu

The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations

 

Termin realizacji

1.09.2016 – 31.08.2017

 

Kierownik projektu/kontakt

prof. dr hab. Robert Łoś

 

Cel projektu

Celem grantu jest analiza dotychczasowego kształtu polityki migracyjnej zarówno na poziomie państw V4, jak i unijnym, oraz zidentyfikowanie istniejących zagrożeń wynikających z nieefektywnej polityki migracyjnej i integracyjnej. Projekt obejmie szereg spotkań warsztatowych naukowców oraz praktyków związanych z obszarem bezpieczeństwa oraz polityki migracyjnej i integracyjnej, reprezentujących wszystkich partnerów.

 

CLARIN –ERIC – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna 2016-08-17

Program

Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Konkurs

na finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu

 

Tytuł Projektu

CLARIN –ERIC – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna

 

Termin realizacji

1.07.2016-30.06.2018

 

Kierownik projektu/kontakt

dr Piotr Pęzik (e-mail: piotr.pezik@gmail.com)

 

Cel projektu

Uniwersytet Łódzki jest członkiem konsorcjum CLARIN-PL - polskiej części ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej CLARIN [link do http://www.clarin.eu], obejmującej cyfrowe archiwa tekstów oraz narzędzia do ich automatycznej analizy.

CLARIN  jest częścią Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Naukowej (ESFRI - European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum on Research Infrastructures). CLARIN ma dostarczyć zaawansowane narzędzia badawcze w dziedzinie analizy tekstu i mowy dla szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych.

Konsorcjum CLARIN-PL tworzą polskie uniwersytety i instytuty badawcze, w których powstają repozytoria tekstów pisanych i mówionych w języku polskim oraz tekstów równoległych w innych językach. Celem konsorcjum jest wypełnienie braków w obszarze przystosowania technologii językowych dla języka polskiego, umożliwienie dostępu do bogatych zasobów w języku polskim, widocznych z dowolnego punktu w Europie, zachęcenie do prowadzenia badań z uwzględnieniem polskojęzycznych materiałów oraz promocja języka i kultury Polski w Europie i na świecie.

W ramach projektu powstają programy, które pomocne będą m.in. w ustalaniu autorstwa tekstów anonimowych, określaniu profilu psychologicznego autora, automatycznym streszczaniu, wydobywaniu z tekstów wiedzy i informacji, badaniu powiązań w biznesie, polityce i nauce... 

Strona projektu CLARIN-PL: http://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/

 

 

PROFECY: Processes, Features and Cycles of Inner peripheries in Europe 2016-08-17

Program

Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej ESPON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu

PROFECY: Processes, Features and Cycles of Inner peripheries in Europe

 

Termin realizacji

9.06.2016 – 8.12.2017

 

Kierownik projektu/kontakt

dr Paulina Tobiasz-Lis

 

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest problem "wewnętrznych peryferii" będący stosunkowo nową koncepcją zarówno w literaturze naukowej, jak i w planowaniu i programowaniu rozwoju regionalnego w Europie. Celem podejmowanych badań jest scharakteryzowanie, w sposób możliwie najdokładniejszy, procesów prowadzących do rozwoju i utrzymywania się wewnętrznych peryferii w Europie, w poszczególnych krajach i regionach. Wiedza na ten temat pozwoli opracować rozwiązania na rzecz większej spójności terytorialnej. Ostatecznym celem projektu jest opracowanie strategii dla wewnętrznych peryferii na poziomie europejskim w kierunku przezwyciężenia ich marginalizacji

 

 

Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych 2016-08-17

Program

Strategiczny programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”

 

Konkurs

BIOSTRATEG II

 

Tytuł Projektu

„Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”

 

Termin realizacji

1.04.2016 – 31.03.2019

 

Kierownik projektu/kontakt

prof. dr hab. Zdzisława Romanowska- Duda; romano@biol.uni.lodz.pl

 

Cel projektu

Opracowanie pakietu bezodpadowych technologii nietermicznego przetwarzania bioodpadów, nie oddziaływującego na środowisko.

Wybudowanie bezodpadowego zakładu przetwarzania biomasy, który zaangażuje mieszkańców w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, bez narażania ich zdrowia i jakości życia, zmniejszy ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, zracjonalizuje gospodarkę odpadami (zwiększy segregację, odzysk i recykling odpadów). Efektywne zarządzanie biomasą odpadową spowoduje wzrost znaczenia ochrony środowiska, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Celem bezpośrednim projektu będzie stworzenie modelowego systemu przetwarzania biomasy odpadowej, ukierunkowanego na jej przetwarzanie do cennych bioproduktów i związków chemicznych z grupy green chemicals o dużym potencjale rynkowym.

 

Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych 2016-08-17

Program

Strategiczny programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”

 

Konkurs

BIOSTRATEG II

 

Tytuł Projektu

„Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych”

 

Termin realizacji

1.04.2016 – 30.09.2018

 

Kierownik projektu/kontakt

dr Dominik Kopeć; domin@biol.uni.lodz.pl

 

Cel projektu

Przedsiębiorca oraz sześć wiodących polskich jednostek naukowych, w tym Uniwersytet Łódzki, zawiązało interdyscyplinarne Konsorcjum w celu wdrożenia teledetekcyjnych metod monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na potrzeby zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska. Wypracowane w Projekcie rozwiązania służyły będą realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych. Dzięki konkurencyjności cenowej i akceptacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska metoda ta będzie powszechnie wykorzystywana w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000. W rezultacie wypracowana zostanie innowacyjna, powtarzalna metodyka, udostępniona w dokumencie „Podręcznik metodyczny monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych”. Podręcznik ten po pozytywnej recenzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska otrzyma oficjalną rekomendację, która umożliwi powszechne wdrożenie produktu. Na tej podstawie opracowana w projekcie metodyka zostanie włączona do rekomendowanych metodyk inwentaryzacji i monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Uwiarygodniony przez GDOŚ rezultat będzie można wykorzystywać w skali całego kraju przez innych interesariuszy projektu.

 

MAQBAT- Mechanistic Analisys of Quantitative Disease Resistance in Brassica by Associative Transcriptomics 2016-08-17

Program

ERA-NET for Coordinating Plant Sciences (ERA-CAPS)

 

Konkurs

Call 2 Expanding the era IN Molecular Plant Sciences

 

Tytuł Projektu

MAQBAT- Mechanistic Analisys of Quantitative Disease Resistance in Brassica by Associative Transcriptomics

 

Termin realizacji

1.09.2015 – 31.06.2018

 

Kierownik projektu/kontakt

prof. dr hab. Andrzej Kononowicz; violma@biol.uni.lodz.pl

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest określenie ilości genów odpowiedzialnych za QDR (ilościowa odporność na chorobę) i charakterystyka ich działania przeciwko głównym chorobom rzepaku (Brassica napus) wywoływanym przez Leptosphaeria maculans, Pyrenopeziza brassicae, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicicola, Verticilium longisporum oraz dwóm modelowym patogenom Botrytis cinerea i Pseudomonas syringae

 

LIFERADOMKLIMA-PL: Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City 2016-08-17

Program

Program LIFE

 

Konkurs

LIFE14 CCA

 

Tytuł Projektu

LIFERADOMKLIMA-PL: Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City

 

Termin realizacji

16.07.2015 – 31.12.2020

 

Kierownik projektu/kontakt

dr Tomasz Jurczak; tjurczak@biol.uni.lodz.pl

 

Cel projektu

Głównym celem projektu (http://life.radom.pl/) jest stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym. Zielona i niebieska infrastruktura będzie tu stosowana w celu złagodzenia skutków zmian klimatu w zakresie przewidywanych podwyższonych temperatur, nasilonych katastrofalnych opadów i długich okresów suszy wpływających negatywnie na bezpieczeństwo ekologiczne w sposób bezpośredni (powodzie, podtopienia, susze, niska jakość wody, wysokie temperatury) oraz pośredni (negatywny wpływ na strukturę i funkcję systemów przyrodniczych i ich zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu).

 

Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci młodzieży. 2016-08-17

Program

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”

 

Konkurs

Obserwatorium Kultury 2016

 

Tytuł Projektu

Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci młodzieży.

 

Termin realizacji

04.07.2016-31.12.2017

 

Kierownik projektu/kontakt

Dr Izabela Frankiewicz-Olczak (e-mail: izafranc@wp.pl)

 

Cel projektu

Analiza i ewaluacja projektów edukacyjno-artystycznych kierowanych do dzieci i młodzieży do lat 15.

 

Green SURGE - Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy 2016-08-17

Program

7 Program Ramowy

 

Konkurs

FP7-ENV-2013-two-stage

 

Tytuł Projektu

Green SURGE - Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy

 

Termin realizacji

1.11.2013 – 31.10.2017

 

Kierownik projektu/kontakt

dr hab. Jakub Kronenberg; kronenbe@uni.lodz.pl

 

Cel projektu

Celem projektu jest wyszukanie innowacyjnych rozwiązań dla połączenia ekosystemów środowiskowych, społecznych i gospodarczych z lokalnymi społecznościami w ramach ekorozwoju miast, rozwoju zielonej infrastruktury i zielonej gospodarki. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem 24 partnerów w 11 krajach: http://greensurge.eu/