Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Fundusze strukturalne

KreaTOR KARIERY. Kompleksowy system wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rynku pracy. 2016-08-17

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Konkurs

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Tytuł Projektu

KreaTOR KARIERY. Kompleksowy system wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rynku pracy.

 

Termin realizacji

01.07.2016-30.06.2019

 

Kierownik projektu/kontakt

Natalia Bocian-Trędowicz (e-mail: natalia.tredowicz@uni.lodz.pl)

 

Cel projektu

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie 1000 studentów (667K/333M) Uniwersytetu Łódzkiego w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy przez poszerzenie zakresu i podniesienie jakość usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego i zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu oraz kształcenia przedsiębiorczości w okresie do 30.06.2019r.

 

STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca 2016-08-17

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Konkurs

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Tytuł Projektu

STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY.SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer.

 

Termin realizacji

01.04.2016-30.09.2018

 

Kierownik projektu/kontakt

 Dr Justyna Wiktorowicz justynawiktorowicz@uni.lodz.pl

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, służących utrzymaniu aktywności zawodowej osób po 50 r.ż. zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Polski.

 

BIO-Lider – program rozwoju kompetencji studentów Wydziału BiOŚ UŁ 2016-08-17

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Konkurs

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Tytuł Projektu

BIO-Lider – program rozwoju kompetencji studentów Wydziału BiOŚ UŁ

 

Termin realizacji

01.10.2015-31.10.2017

 

Kierownik projektu/kontakt

Dr Natalia Ratajczyk (e-mail: nataliat@biol.uni.lodz.pl)

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnialności absolwentów kierunków biologicznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego poprzez podniesienie kompetencji komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i zawodowych.

 

SmartUni – sieć mobilnych Ambasadorów Uniwersytetu Łódzkiego 2016-08-17

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Konkurs

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Konkurs w ramach przedsięwzięcia MNiSW  pn.”Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”.

 

Tytuł Projektu

SmartUni – sieć mobilnych Ambasadorów Uniwersytetu Łódzkiego

 

Termin realizacji

01.01.2015-30.10.2015

 

Kierownik projektu/kontakt

Mgr Liliana Lato (e-mail: lilianalato@uni.lodz.pl)

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie o min.12% ilości studentów zagranicznych studiujących w Uniwersytecie Łódzkim na pełnym cyklu kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w stosunku do roku bazowego 2013 poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu działań promujących oraz zwiększenie efektywności procesu promocji Uniwersytetu Łódzkiego na międzynarodowym rynku edukacyjnym poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu działań promujących.

 

Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy 2016-08-17

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Konkurs

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 

Tytuł Projektu

Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy

 

Termin realizacji

01.10.2014-30.09.2015

 

Kierownik projektu/kontakt

Prof. Janusz Świerkocki (e-mail: jswierk@uni.lodz.pl)

 

Cel projektu

Podniesienie jakości programów kształcenia na 9 kierunkach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy i zgodnie z oczekiwaniami pracodawców do IX 2015r.