Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Konkursy

PROGRAM HOMING 2017-02-06

Celem programu HOMING jest Rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.


Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową, w szczególności młodym doktorom, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji przełomowych w skali międzynarodowej badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

 

Planowany termin naboru wniosków: do dnia 15 marca 2017r.

więcej...

PROGRAM POWROTY 2017-02-06

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po okresie przerwy w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.


Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową, w szczególności młodym doktorom, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji przełomowych w skali międzynarodowej badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

 

Planowany termin naboru wniosków: do dnia 15 marca 2017r.

więcej...

FIRST TEAM 2017-02-06

Celem programu First TEAM jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej, w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach bądź konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

 

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji przełomowych w skali międzynarodowej badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

 

Planowany termin naboru wniosków: do dnia 15 marca 2017r.

więcej...

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Programy stażowe 2017-02-02

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj!, dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych.

 

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

 

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

 

Planowany termin naboru wniosków: od 06.03.2017r. do 07.04.2017r.

więcej...

Konkurs Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus 2017-01-23

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

O finansowanie mogą starać się międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal.

 

Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 15 marca 2017r. 

więcej...

Konkurs QuantERA 2017 w obszarze technologii kwantowych 2017-01-23

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie QuantERA Call 2017 z obszaru technologii kwantowych, realizowanym w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging
 6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017. Konkurs będzie obejmował dwa etapy. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skróconym, tzw, pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal

 

Termin składania skróconej wersji wniosku (tzw. pre-proposals): 15 marca 2017r.

więcej...

Konkurs Fonds National de la Recherche (FNR) - CORE 2017 2017-01-23

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2017. W ramach konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.

Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 
 • projektowanie usług dla biznesu
 • rozwój i działanie systemów finansowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.
 
System składania wniosków będzie otwarty od połowy lutego 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. (14:00 CET).
więcej...

1.2 Sektorowe programy B+R - InnoNeuroPharm 2017-01-23

NCBiR ogłosiło konkurs nr 2/1.2/2017/POIR, na dofinansowanie projektów dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie PODWYKONAWCY. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynosić:
1) 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

 

Planowany termin naboru wniosków: od 22 lutego do 7 kwietnia 2017r.

więcej...

V edycja konkursu „Mobilność Plus” 2017-01-09

Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy.

 

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2017r.

więcej...

3.2 Studia doktoranckie 2016-12-30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

 

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

 

Planowany termin naboru wniosków: od 01.02.2017r. do 31.03.2017r.

więcej...

UWERTURA 1 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC 2016-12-22

NCN ogłosiło konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, który jest skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

 

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2017r.

 

Wcześniej, 13 stycznia Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na warsztaty poświęcone grantom European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/warsztaty-poswiecone-grantom-erc-w-krakowie.html

więcej...

RPO Łódzkiego - 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji 2016-11-29

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Konkurs skierowany jest do:

 • jednostek naukowych,
 • szkół wyższych,
 • konsorcjów naukowych z rolą wiodącą jednostki naukowej.

 

Typy projektów podlegające dofinansowaniu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

 

Planowany termin naboru wniosków: od 27.12.2016r. do 28.02.2017r.

więcej...

Program „DIALOG” - konkurs MNiSW 2016-10-10

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w latach 2016 - 2019.

Dofinansowanie mogą uzyskać: jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz konsorcja. 

Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.

Wnioski mogą być składane w dowolnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 czerwca 2019 roku.

więcej...

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego - typ II cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 2016-09-15

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Głównym celem poddziałania 2.3.1 jest dostosowanie ww. zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000,00 PLN. W konkursie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN.

 

Planowany termin naboru wniosków: 30 września 2016r. – 31 marca 2017r.

więcej...