Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Programy i inicjatywy MNiSW

PROGRAM „DIALOG”

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w latach 2016 - 2019.

Dofinansowanie mogą uzyskać: jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz konsorcja. 

Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.

Wnioski mogą być składane w dowolnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

 

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+

 

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

 

 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/startuje-inkubator-innowacyjnosci.html

 

 

PREMIA NA HORYZONCIE

 

Konkurs na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html

 

 

GRANTY NA GRANTY

 

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

 

http://www.nauka.gov.pl/granty-na-granty/

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE

 

Finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/

 

 

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 

Możliwość uzyskania przez polskie jednostki naukowe finansowania ze środków finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, na:

- opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych,

- wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe lub prace rozwojowe.

 

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/

 

IDEAS PLUS

 

Nabór wniosków na projekty badawcze obejmujące zadania badawcze (lub ich część) określone we wnioskach zgłoszonych do konkursów w ramach priorytetu Excellent Science, przeprowadzanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/ideas-plus.html

 

MOBILNOŚĆ PLUS

 

Środki finansowe przyznawane w ramach programu przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/mobilnosc-plus.html