Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;
 • promowanie strategii niskoemisyjnych;
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

 

 1. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 • rozwój infrastruktury środowiskowej;
 • dostosowanie do zmian klimatu;
 • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej;
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

 

 1. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

 

 1. Infrastruktura drogowa dla miast
 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

 

 1. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich.

 

 1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;
 • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;
 • rozbudowa terminala LNG.

 

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

 

 1. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;
 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. 

 

Alokacja UE na POIiŚ wynosi 4 905 881 206 EUR z EFRR i 22 507 865 679 EUR z FS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych, szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ogólnego, zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% i dla Mazowsza na poziomie 80% oraz każdej osi priorytetowej FS na poziomie 85%, wynosi w momencie programowania 4 853 192 173 EUR.